*GECH SABOKAH EXPRESSO BLACK KING • BUR n • 1,0 M •
SIDdGrCH
SABOKAH
EDDIE FUDDPUKKA

BUR b


SABOKAH
FREDDIE FUDPUKKA
BUR b
SHOALIN
MISTER DARCY TU (IMP.AUS)
BUR c
SHOALIN HEART OV GOLD
BUR e
MORAVANKA HEART ACHE (AUS)
BUR b
SABOKAH MUDGEERABA
MAIDEN
BUR b
*DB,*GRCH AURORA KIOWA CHIEF (IMP.AUST)
BUR n
*GDDb,*GRCH AURORA MUDGEERABA MADAM (IMP AUST)
BUR n
BRDdGrCH
SABOKAH
AUSTRALIAN MAID /IMP/
BUR a
*QLD GD CH BATICE PRIDE
OF THE PHANTOM (IMP.AUS)
BUR a
*GD CH BATICE THE BLUE PHANTOM
BUR a
*GD CH BATICE CHANT-ELLE
BUR f
STARKATZ
OPRAH (IMP AUST)
BUR n
*QLD GD CH BATICE PRIDE OF THE PHANTOM (IMP.AUS)
BUR a
*GRCH MANDALAY IZZA DREAM
BUR n

STARKATZ
OPRAH (IMP AUST)

BUR n

*QLD GD CH
BATICE PRIDE
OF THE PHANTOM (IMP.AUS)
BUR a
*GD CH BATICE THE BLUE
PHANTOM
BUR a
*QLD CH BATICE ZORRO`S TALISMAN
BUR a
*QLD *GD CH AURORA MAID TO LOVE
BUR c
*GD CH BATICE
CHANT-ELLE
BUR f


*GRCH
MANDALAY
IZZA DREAM
BUR n
*GRCH BOUVESE BACARDI
RUM BEAU (IMP.AUST)
BUR b
DIAMOND GD CH BOUVESE COSMO
BUR b
FIORIC DEBUTANTE
BUR b
KIMLAI CHASIN
MY DREAM
BUR n
KIMLAI KINTAMARNI
BUR n
*GRCH KIMLAI MISS JODIE LEE
BUR n
Polish Feline Federation - FPL - www.felispolonia.eu