*CH SEMEN ZHEMCHUG NEVY • NEM n 21 • 1,0 M •
*CH
ZHEMCHUZNY
MARICK

NEM n 21

*CH
JEAHANGIR
ZHEMCHUG NEVY
NEM n
*CH RAMZES

NEM n


*CH RYCHIYA

NEM nNIKA

NEM n 21
*EC GERKULES

NEM n 21


FANNY
ZHEMCHUG NEVY
NEM n
CH RAMZES
SIB x (n 09 33)
CH RYCHIYA
NEM n

NEZABUDKA
ZHEMCHUG NEVY

NEM n 21

*IC
CLEMENTIY
ZHEMCHUG NEVY
NEM n
*IC WILLIE
NEVSKAYA CLASSIKA
NEM n 21


FANNY
ZHEMCHUG NEVY
NEM n 21


*CH
DULCINEA
ZHEMCHUG NEVY
NEM n 21
*WCH FANFAN-TULPAN
SINEGLAZIY ANGEL
NEM n 21
CH MAXIM
NEM n 21
*IC KONSUELLA SEVERNOEYE SIYANIE
NEM n 21
KLEOPATRA
ZHEMCHUG NEVY
NEM n 21


Polish Feline Federation - FPL - www.felispolonia.eu