INA V.SALZKAMMERGUT • BUR j • 0,1 F • GM2 n.n.

GINO
V.SALZKAMMERGUT

BUR n

WW`10, SC
TALIB
V.MERAPI, AW`11,12
BUR n
SC WINSTON
V.BLAUEN PALAIS
BUR n
GIC ASALUNDS LANCELOT
BUR a
PL*Plus MAGICA MAHOGANY
BUR n
*GIC OLIVIA
V.MERAPI
BUR b
EC QUIRIN V.SILVAN
BUR c
CH TESSA V.SILVAN
BUR n

PL*Polka Cats
ORIANA
BUR b
BJELKE`S
YOGI BEAR
BUR n
GIC SILKBEAR MONET
BUR e
BKELKE`S SANTA ROSA
BUR b
GIC MORAVANKA
ALKYRA
BUR h
MORAVANKA ESSENTIAL GOLD
BUR d
MORAVANKA HEART TO HEART
BUR b
IC
ANGELINA
V.SALZKAMMERGUT

BUR j
GM2 n.n.
IP, SC
ALBA REGIA
ALEK,AW`09, JW
BUR e
GIC BONDI`S BUDO
OF ALBA REGIA, JW
BUR e
*GC CRESWELL BILLABONG BILL OF KITSU
BUR c
*CH BONDI`S GONE TO RIO, DM
BUR e
IC ALBA REGIA
UNIQUE
BUR d
SANUK KESAR TAMRA*CH
BUR d
WWO5 GIC GIP DSM ALBA REGIA OPIUM
BUR j
IC
ZANDRA
V.SILVAN
BUR b
PR LV*MALSAN
JAMIR
BUR b
IC ERVIN V.SILVAN
BUR b
GIC LV*MALSAN LORETTA,JW
BUR n
BOUVESE
CLEOPATRA
BUR b
CH AURORA VERSACE BLUE
BUR a
*DGC BOUVESE GUINEVERE
BUR n
IC=0.20% AVK=94.83% (5 gen)Polish Feline Federation - FPL - www.felispolonia.eu